درباره ما :

شرکت حمل ونقل بین المللی هاگ بار درسال 1373 تاسیس گردید ودرحال حاضر
(شهریور1394)دارای ناوگانی متشکل ازسیصدکشنده بامیانگین سنی زیریکسال
وچهارصدوپنجاه دستگاه انواع نیمه یدک می باشد.
شرکت بااستفاده ازمدیران متخصص وباتجربه مفیددرشرکتهای بزرگ حمل و نقل وپرسنل
مجرب وجوان وعضویت درانجم

جدیدترین اخبار
طراحی سایت و بهینه سازی توسط دنیای وب