درباره ما

درباره ما :

*شرکت حمل ونقل بین المللی هاگ بار درسال 1373 تاسیس گردید ودرحال حاضر
(شهریور1394)دارای ناوگانی متشکل ازسیصدکشنده بامیانگین سنی زیریکسال
وچهارصدوپنجاه دستگاه انواع نیمه یدک می باشد.
شرکت بااستفاده ازمدیران متخصص وباتجربه مفیددرشرکتهای بزرگ حمل و نقل وپرسنل
مجرب وجوان وعضویت درانجمن های تخصصی حمل ونقل داخلی وبین المللی ,خدماتی
بشرح زیررادراختیارمتقاضیان محترم قرارمیدهد:
1- فعالیت دربخش حمل ونقل بین المللی وداخلی بصورت کریروفورواردر
2- فعالیت درحمل کالاهای صادراتی .وارداتی وترانزیت
3- حمل Door to Door وچندوجهی ازجمله حمل کالاهای یخچالی ازمبادی داخلی بمقاصد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس
4- حمل مرکب وترکیبی کالا
5- حمل ترانزیت ازقلمروکشور
6- استفاده ازناوگان خودمالک با انعقادقراردادحمل مشترک (کشنده ازمالک وکانتینریخچالدارازشرکت ) جهت تقویت ناوگان حمل شرکت علاوه براستفاده ازناوگان متعلق به شرکت .

طراحی سایت و بهینه سازی توسط دنیای وب